ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

H INTERACTIVE εισέρχεται αποφασιστικά στο χώρο της Online Εκπαίδευσης (eLearning) μέσω μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης η οποία έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μοντέλο μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με την ενοικίαση ή αγορά της να καλύψουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων τους. 

Με αφορμή τις νέες συνθήκες και πρακτικές που ορίζει η πανδημία, η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Πιστοποίηση έχει αναδειχθεί σε πλήρως λειτουργικό τρόπο για να λάβει κανείς τις δεξιότητες που επιθυμεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί σε αυτές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μπορεί να συνδεθεί ο εκπαιδευόμενος μέσα από τον υπολογιστή του, εφόσον διαθέτει σύνδεση στο Internet.

Υποστηρίζεται από όλους του γνωστούς φυλλομετρητές διαδικτύου (Internet Browsers) οι οποίοι πληρούν τα διεθνή standards, όπως π.χ. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.

Συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα SCORM και AICC για τη φορητότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου και με το πρότυπο Section 508 ή, εναλλακτικά, με το πρότυπο EN 301 549 για την προσβασιμότητα του περιεχομένου.

Τα Μαθήματα

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι ανάγκες σας, παρέχουμε τις εξής επιλογές αναφορικά με το μαθησιακό υλικό:

 1. ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Μπορείτε να επιλέξετε από εμάς τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που χρειάζεστε για τους σκοπούς της επιχείρησής σας, μέσα από τη γκάμα που διαθέτουμε και που διαρκώς εμπλουτίζεται.

 2. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Εναλλακτικά, μπορείτε να μας αποστείλετε το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε διαμορφώσει και να το μεταφορτώσουμε σε άψογη ποιότητα και uptodate μορφή στην πλατφόρμα.

 3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Τέλος, σας παρέχουμε την επιλογή να παραγγείλετε από εμάς το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζεστε ώστε να το δημιουργήσουμε για εσάς και να προχωρήσετε έπειτα στη χρήση του μέσα από την πλατφόρμα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Εκπαιδευόμενοί σας έχουν τη δυνατότητα, με το πέρας της εκπαίδευσής τους, να προχωρήσουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης μέσω ηλεκτρονικής επιτήρησης (Online Proctoring) για μια ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία.

*Για πληροφορίες αναφορικά με το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών, τηλεφωνήστε μας στο 2310 510 870 / 210 72 39 770.

Τα Οφέλη της Πλατφόρμας | Για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου (σε χώρους επιλογής του Εκπαιδευομένου). Οι Εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και από τον δικό τους χώρο.

 • Το Σύστημα υποστηρίζει την μεταφόρτωση/εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών κατηγοριών και μορφοτύπων (πχ αρχεία .doc, pdf, .mov κ.λπ.) και την αρχειοθέτησή τους εντός του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου: ο Εκπαιδευτής, δηλαδή, μπορεί να οργανώσει/αποτυπώσει το μάθημα όπως επιθυμεί.

 • Δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης σε κάθε μάθημα (αυτοματοποιημένη και με αυτόματη βαθμολόγηση).

 • Οι βαθμολογίες καταχωρούνται στο ατομικό εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε καταρτιζόμενου και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής τους από το σύστημα: επομένως, καταγράφεται η πρόοδός του και εξάγεται το report της απόδοσής του.

 • Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής και επίδοσης των εκπαιδευομένων στο κάθε μάθημα και παροχής οδηγιών στον καθένα για βελτίωση της επίδοσής του.

 • Το Σύστημα υποστηρίζει την Ανάθεση Εργασιών: επιτρέπει στον Εκπαιδευτή να καθορίσει μια εργασία, η οποία θα απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να προετοιμάσουν ψηφιακό περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής και να το υποβάλουν. Συνήθεις εργασίες είναι δοκίμια, εκθέσεις, αναφορές, ασκήσεις, κτλ. Οι εκπαιδευτές μπορούν μετά να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τα αρχεία που υπεβλήθησαν από τους σπουδαστές, αλλά και να καθορίσουν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους.

 • Παρέχεται η δυνατότητα για επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

– Διεξαγωγή Σύντομων Ερευνών

Οργάνωση Προσωπικών Συζητήσεων Εκπαιδευόμενου – Εκπαιδευτή

Ερωτηματολόγια & Τεστ Γνώσεων με βαθμολόγηση

Δημοσκοπήσεις & Polls

Δίνεται η δυνατότητα Διαχείρισης Συνεργατικών Εργαλείων (Forums, Wikis, Chats). Το Σύστημα επιτρέπει την ενεργοποίηση και διαχείριση «Wikis». To «Wiki» επιτρέπει τη συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή γλώσσα ψευδοπρογραμματισμού χρησιμοποιώντας web browser. Η Δραστηριότητα του Moodle επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εργαστούν μαζί για την προσθήκη και διεύρυνση ιστοσελίδων ή για την αλλαγή του περιεχομένου. Διατηρείται επίσης αναζητήσιμο ιστορικό των παλαιότερων εκδόσεων.

 • Προσφέρεται η δυνατότητα τήρησης αρχείων ανά εκπαιδευόμενο.

Τα οφέλη της πλατφόρμας | Τι μπορείτε να προσφέρετε στον εκπαιδευόμενο σας

 • Το περιβάλλον των μαθημάτων αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας με τον Εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους Εκπαιδευόμενους είναι δύο πράγματα απολύτως καθορισμένα και κατανοητά.

 • Ο Εκπαιδευόμενος δεν είναι παθητικός δέκτης της πληροφορίας: με τα ενσωματωμένα στοιχεία διαδραστικότητας, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή του. υιοθετείται η Φιλοσοφία Pull (όπου ο εκπαιδευόμενος αντλεί και ανακαλύπτει περιεχόμενο από το μάθημα) αντί της Φιλοσοφίας Push (όπου το περιεχόμενο απλά παρουσιάζεται σειριακά).

 • Παρέχονται βοήθεια και οδηγίες χρήσης στον Εκπαιδευόμενο για κάθε ενέργεια που εκτελεί. Έτσι, μπορούν να παρακολουθήσουν όλες οι βαθμίδες Καταρτιζόμενων (αρχάριοι έως προχωρημένοι).

 • Το Σύστημα διαθέτει δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων.

 • Το Σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Ημερολογίου για τη δημιουργία συμβάντων με αυτόματες ειδοποιήσεις. Έτσι, ο Εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για τις τρέχουσες προγραμματισμένες δραστηριότητές του.