ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Επιθεωρητές Εσωτερικοί Εξωτερικοί ISO

Η INTERACTIVE  παρέχει εκτός από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις και προετοιμάζουν κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους για την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από διαπιστευμένους για το αντικείμενο, φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης, λαμβάνουν με το πέρας της συμμετοχής τους Βεβαίωση Παρακολούθησης. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως με σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης.

Συνολικά, στόχος των προγραμμάτων είναι η κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους των τεχνικών, διενέργειας και ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ενός Συστήματος.

 Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε ιδιώτες αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Σε Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Σε Διοικητικό Προσωπικό επιχειρήσεων ή οργανισμών που εμπλέκεται στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 αποκτώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με φορείς πιστοποίησης ως Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (σημείωση: αφορά μόνο το Σεμινάριο Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής)

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

ISO 9001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | Χρόνος Υλοποίησης: 40 ώρες
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες
ISO 9001:2015 – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση μέσω του οποίου εντοπίζονται οι επιπτώσεις της δραστηριότητας της εταιρείας στο περιβάλλον και θέτονται στόχοι με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε ιδιώτες αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Σε Υπεύθυνους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Σε Διοικητικό Προσωπικό επιχειρήσεων ή οργανισμών που εμπλέκεται στην εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Σε επαγγελματίες που  επιθυμούν να ασχοληθούν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 αποκτώντας  ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Σε Συμβούλους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με φορείς πιστοποίησης ως Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σημείωση: αφορά μόνο το Σεμινάριο Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής)

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ| Χρόνος Υλοποίησης: 40 ώρες
ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες
ISO 14001:2015 – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες

Σύντομη Περιγραφή Στόχοι Εκπαίδευσης

Το ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

Τα Σεμινάρια πάνω στο ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) αφορούν τους Εσωτερικούς Επιθεωρητές και τους Εξωτερικούς/Επικεφαλής Επιθεωρητές.

Γιατί να το επιλέξεις: Αν καλείσαι να διεξάγεις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στον οργανισμό σου ή θέλεις να διευρύνεις το πεδίο των δεξιοτήτων σου, τότε σε αφορά.

Επίσης, αν είσαι Σύμβουλος και χρειάζεσαι επίσημη αναγνώριση μέσω της Πιστοποίησης, αυτή είναι η ιδανική λύση να ακολουθήσεις.

Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις για τη λήψη Πιστοποίησης από την ACTA.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της Πιστοποίησης
 • Σε Διευθυντές Πληροφορικής
 • Σε Στελέχη Πληροφορικής
 • Σε Υπεύθυνους Συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • Σε Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Σε υπεύθυνους Τμημάτων
 • Σε διοικητικό προσωπικό
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

ISO 27001:2013-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | Χρόνος Υλοποίησης:40 ώρες
ISO 27001:2013 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ| Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες

Το ISO 22000:2018 είναι διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Προβλέπει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση όλων των ενδεχόμενων κινδύνων επιμόλυνσης στην αλυσίδα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που μπορεί να συνδέονται με το είδος της επεξεργασίας και την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης
 • Σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Σε υπεύθυνους Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σε υπεύθυνους τμημάτων
 • Σε διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

ISO 22000: 2018 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Χρόνος Υλοποίησης: 40 ώρες
ISO 22000: 2018 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες
ISO 22000: 2018 – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες

Το ISO 45001 είναι διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης
 • Σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Σε υπεύθυνους Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
 • Σε υπεύθυνους τμημάτων
 • Σε διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

ISO 45001 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ| Χρόνος Υλοποίησης: 40 ώρες
ISO 45001 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες
ISO 45001 – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ | Χρόνος Υλοποίησης: 16 ώρες

Το πρότυπο ISO 22301 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Management – BCM). Σχεδιάστηκε ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχή λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε διευθυντές/ στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της Πιστοποίησης
 • Σε Τεχνικούς Διευθυντές
 • Σε Διευθυντές Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σε Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων
 • Σε υπεύθυνους Τμημάτων
 • Σε διοικητικό προσωπικό
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Σε Υπεύθυνους Συστημάτων Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Σε Υπεύθυνους Περιβάλλοντος
 • Σε υπεύθυνους τμημάτων
 • Σε διευθυντικό προσωπικό

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  σεμινάριο κατάρτισης για Εσωτερικούς/Εξωτερικούς Επιθεωρητές ISO επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr

 Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων