Πιστοποιητικά

Η INTERACTIVE, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει για τις υπηρεσίες της ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο μετά από ανεξάρτητη επιθεώρηση που διενεργήθηκε πιστοποιήθηκε ως προς την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των διεθνών σχετικών προτύπων και της απονεμήθηκαν τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης:

  • ISO 9001:2015- Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 27001:2013- Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015- Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22301:2012-Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • ISO 45001:2018 – Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία
  • ISO 30301:2011- Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων