ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα και που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.

DPO

Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPΟ. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και να λειτουργούν ως DPO σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επαγγελματικές Ομάδες: Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών , Δικηγόρους κ.α. με σχετική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων.

Φορείς: Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, Τράπεζες , Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτήρια κ.α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της θέσης του DPO. Ο τρόπος παρακολούθησης είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.

Παρέχεται δωρεάν on-line υποστήριξη για 12 μήνες στο αντικείμενο του σεμιναρίου και το βιβλίο «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του κ.Ιωάννη Ιγγλεζάκη, αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
* Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το σεμινάριο παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης “Certified Data Protection Officer” (CDPO), που διενεργούνται από την ACTA Tεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το σχήμα πιστοποίησης είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 γεγονός το οποίο καθιστά το πιστοποιητικό αναγνωρισμένο και αποδεκτό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

ACTA

Η ACTA - Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι φορέας πιστοποίησης προσόντων ανθρώπινου δυναμικού. Έχει αναπτύξει πάνω από 100 σχήματα πιστοποίησης και είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων σε 42 σχήματα πιστοποίησης. Επίσης, είναι πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων από το ελληνικό Δημόσιο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime.

ΜΗΤΡΩΟ DPO

Οι πιστοποιημένοι DPO μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων
Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια
Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού
Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Εκτίμηση Αντίκτυπου - Μεθοδολογίες
Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security)–Πρότυπο ISO 27001/2013
Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών
Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων
Επιχειρησιακή Συνέχεια
Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας
Πλαίσιο Ιδιωτικότητας
Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια

ΕΙΣΗΓΗΤEΣ

Η ομάδα των εισηγητών των σεμιναρίων μας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι Εμπειρογνώμονας στην Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security Expert) και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies [ICT] Security). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Ανταπόκριση & Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας στον Κυβερνοχώρο και σε Πολιτικές - Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις Νέες Τεχνολογίες. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην «Πληροφορική», με ειδίκευση την Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και Υποψήφιος Διδάκτορας-Ερευνητής στο επιστημονικό πεδίο της Ασφάλειας Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στην «Νομική» και στην «Εγκληματολογία», αμφότερα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και διερεύνησης περιστατικών Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Microsoft, Black Hat κ.α). Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και διαθέτει εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων/Επισκέπτης Καθηγητής σε Σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σχολή Τεχνολογίας, MSc in Communications and Cyber Security) και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ο Γέρμανος Γεώργιος είναι Ορισμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στον τομέα των Επιθέσεων ενάντια σε Πληροφοριακά Συστήματα (Attacks against Information Systems) της προτεραιότητας Cybercrime του προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) των Κύκλων Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούνται από τη EUROPOL (2014-2017 & 2018-2021). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 15 ετών στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT Security). Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση «Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα» και κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με ειδικεύσεις στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθώς και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Είναι αναπλ. Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (2016 – σήμερα) και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου δίδαξε το μάθημα «Cybercrime & Computer Forensics» στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «MSc in Communications & Cybersecurity». Από το 2014 τελεί ειδικός εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας στο έργο «Systemic Analysis In Network Threats» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.

ΒΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ

Η Βέρα Μελέτη είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LL.M. στο Δίκαιο και Πληροφορική (Νομική ΑΠΘ) με εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Διαδίκτυο. Είνια πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) και έχει συνεργασία με Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρίας για την Συμμόρφωση τους με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΕΥΗ ΛΑΠΠΑ

Η Εύη Λάππα είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μακροχρόνια προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι εξειδικευμένη στο δημόσιο δίκαιο με εμπειρία στους τομείς νομιμότητας και διαφάνειας της διοικητικής δράσης και προστασίας του πολίτη και τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επικοινωνίες και Γλώσσες με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό user interface για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει εξειδικευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξωτερική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Κοινωνικής Ευθύνης – PSR INSTITUT/WIEN που εδρεύει στη Βιέννη. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια e–learning του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου διδάσκει αρχές νομιμότητας της διοικητικής δράσης, λογοδοσία, ενίσχυση διαφάνειας και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ο Γεώργιος Αποστολίδης είναι απόφοιτος της σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος της σχολής Μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ με γενικό χαρακτηρισμό άριστα. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κέντρου μελετών ασφάλειας σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων σε αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων για α) ασφάλεια τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών, β) ασφάλεια συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, γ) προστασία ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας, δ) φυσική ασφάλεια εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλειας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις προσωπικού σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με αντικείμενα συναφή με την φυσική ασφάλεια χώρων από υπαλλήλους. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).