ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | GDPR (Ε.Ε 2016/679) έχει τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) ανάμεσα στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO. Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

H παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ευκαιρία για τους Δικηγόρους, διοικητικά στελέχη , στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ. καθώς θα μπορούν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την αποφυγή λαθών και προστίμων.

Η εταιρία Interactive δημιούργησε την Task Force «Symmorfosis-GDPR Services» η οποία αποτελείται από εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρογνωμοσύνης, στελέχη με ειδίκευση στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR (2016/679), οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιστημονικά υπεύθυνος τελεί ο κος Ιωάννης Ιγγλεζάκης, αναπ. Καθηγητής του τμήματος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η INTERACTIVE δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων σεμιναρίων και έχει την ευθύνη του συντονισμού της ομάδας εργασίας, της ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου. Η εταιρεία, μετά από ανεξάρτητο έλεγχο που διενεργήθηκε από διαπιστευμένο φορέα, πιστοποιήθηκε με ISO 27001:2013 , ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το σύστημα διαχείρησης ποιότητας και για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησής που εφαρμόζει.

Σεμινάριο DPO​

Σύντομη Περιγραφή τους σεμιναρίου: Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις, τις προνοιες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Ιωάννης Ιγγλεζάκης – Αναπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πιστοποίηση Data Protection Officer

Η πιστοποίηση CDPO δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024. Mε δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στους πιστοποιημένους CDPO παρέχεται η δωρεάν online υποστήριξη για 12 μήνες καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.