ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

GDPR - Συμμόρφωση επιχειρήσεων και οργανισμών με το GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | GDPR (Ε.Ε 2016/679) έχει τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018.

Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα.

Πώς αλλάζει τα πράγματα το GDPR;

Το GDPR έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) ανάμεσα στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO.

Η INTERACTIVE παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR Compliance Services) οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και υπηρεσίες DPO (Data Protection Officer – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων).

Διαθέτει εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρογνωμοσύνης στελέχη με ειδίκευση στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR (2016/679) οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιστημονικά υπεύθυνος τελεί ο Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (δείτε το βιογραφικό του κ. Ιγγλεζάκη ΕΔΩ).

Γιατί να επιλέξετε την INTERACTIVE;

Η εταιρία έχει διαμορφώσει κατάλληλη μεθοδολογία εκτέλεσης της συμμόρφωσης, ώστε να καλύψει κρίσιμους παράγοντες, όπως είναι:

– H τεχνογνωσία της Ομάδας Έργου σε όλο το εύρος της απαιτούμενης τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

– Η  αποτελεσματική  αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και η εφαρμογή καλών πρακτικών.

– H μεταφορά τεχνογνωσίας µε συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο (πρότυπες διαδικασίες, οδηγοί εφαρμογής, κτλ.) στο προσωπικό του Φορέα σας.

– Η στελέχωση της Ομάδας Έργου, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικού αντικειμένου και τεχνογνωσίας, µε σημαντικότατη εμπειρία στη διαχείριση και στην προστασία δεδομένων.

– Η δυνατότητα & ευελιξία κάλυψης οποιασδήποτε πρόσθετης ανάγκης παρουσιαστεί κατά την υλοποίηση του έργου, µέσω εμπλουτισμού της ομάδας έργου µε έμπειρα στελέχη.

– Η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων σε όλες τις φάσεις του Έργου, µέσω της διαμόρφωσης κατάλληλων προτάσεων και εισηγήσεων.

– H συνεχής επικοινωνία και συνεργασία µε τον Φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου μέσα στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

– Ο ορθολογικός προγραµµατισµός και η τυποποίηση των εργασιών.

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE

• Κοζάνη- Ειρήνης & Κ. Δρίζη 1, ΤΚ 50100 Τηλ: 24610 49116 Email: info@interactive.gr

• Γρεβενά Θωμά Λαδά 2, ΤΚ 51100 Τηλ: 24620 87300 Email: actlearn@otenet.gr & kekgrevena@interactive.gr

• Γέφυρα Θεσσαλονίκης – Κ. Καραμανλή 40 ΤΚ 57011 Τηλ. 2310729949 Email: kekgefira@interactive.gr