Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Η δράση μας

Η INTERACTIVE λειτουργεί παράλληλα από το 2001 και ως Κέντρο δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μι. 2) με αδειοδότηση από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η Δια Βίου Μάθηση αναφέρεται στη διαρκή επιδίωξη του ανθρώπου για αναζήτηση της γνώσης είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους και συμβάλλει στην προσωπική του ανάπτυξη αλλά και στον εμπλουτισμό των προσόντων και δεξιοτήτων για να γίνει πιο ανταγωνιστικός στον εργασιακό στίβο. 

Σκοπός του κέντρου είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας. Η INTERACTIVE δραστηριοποιείται με την εκπόνηση ερευνών, μελετών ημερίδων,συνεδρίων και την παροχή εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τους/τις καταρτιζόμενους/ες. Επιπλέον συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώ-θησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Κάποια από τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει είναι:

  • Για ανέργους όπως ΣΕΚ (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το      ΕΚΤ Δράσεων),
  • VOUCHER (Επιταγές Κατάρτισης),
  • Προγράμματα για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) και ευά-λωτων κοινωνικών ομάδων.

Η INTERACTIVE παρέχει καινοτόμες εκπαίδευτικές υπηρεσίες και στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των λύσεων και υπηρεσιών που παρέχει. Επενδύει σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και σε εξοπλισμό ώστε να παραμένει ανταγωνιστική στην αγορά. Μέσω της συνεχούς έρευνας και της βελτιστοποίησης της τεχνολογίας των παραγωγικών διαδικασιών τα χαρτο-φυλάκια των προϊόντων της εταιρείας επεκτείνονται με καινοτόμες λύσεις.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial