Πλατφόρμα Εκπαίδευσης e-Learning

πλατφόρμα ΟΣΤΚ interactive

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στις μέρες μας, αποτελεί έναν πλήρως λειτουργικό τρόπο για να αποκτήσει κανείς γνώσεις και δεξιότητες.

Στην INTERACTIVE διαθέτουμε Πλατφόρμα Σύγχρονης & Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ), που είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αριθ. Πρωτ. 79732/27/07/2020 ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).

Η πλατφόρμα είναι προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Πλατφόρμα E – Learning που διαθέτει η INTERACTIVE είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μπορεί να συνδεθεί ο εκπαιδευόμενος μέσα από τον υπολογιστή του, εφόσον διαθέτει σύνδεση στο Internet.

Υποστηρίζεται από όλους του γνωστούς φυλλομετρητές διαδικτύου (Internet Browsers) οι οποίοι πληρούν τα διεθνή standards, όπως π.χ. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.

Συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα SCORM και AICC για τη φορητότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου και με το πρότυπο Section 508 ή, εναλλακτικά, με το πρότυπο EN 301 549 για την προσβασιμότητα του περιεχομένου.