ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Οικονομία & Διοίκηση

Ο ευρύτερος κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει διάφορες διαβαθμίσεις και αφορά πλήθος επαγγελματιών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η διαρκής εκπαίδευση  σε αντικείμενα της Οικονομίας και της Διοίκησης, με όρους συνεχιζόμενης Δια Βίου Μάθησης, είναι απαραίτητη στην πλήρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών όπου ζούμε. Αν ενδιαφέρεστε να ειδικευθείτε σε κάποιον κλάδο της Διοίκησης η INTERACTIVE διοργανώνει σεμινάρια στις παρακάτω ειδικότητες:

 Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι επιχειρήσεις κάθε είδους και κλάδου, τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα χρειάζονται το επάγγελμα του  Εσωτερικού Ελεγκτή. Tο υφιστάμενο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο αλλά και οι οικονομικές εξελίξεις συμβάλλουν στην ανάγκη αυτή, καθώς, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς.

Επομένως λοιπόν για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα φαινόμενα προκύπτει η ανάγκη, που ας σημειωθεί υπήρχε από παλαιότερα, για περισσότερους εκπαιδευμένους, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές.

Λόγω της έλλειψης εκπαιδευμένων στελεχών οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που χρειάζονταν εσωτερικούς  ελεγκτές, αναγκάζονταν να αναθέτουν το έργο αυτό σε άτομα που είτε δεν κατείχαν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, είτε κατείχαν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά.

Ο Εσωτερικός έλεγχος δημιουργήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων και, ως ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς προφυλάσσει από προβλήματα και συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της διοίκησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή λόγω της ευρύτητας του έργου του μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους τομείς της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα όμως μεγαλύτερη ανάγκη για Εσωτερικούς Ελεγκτές έχουν  οι μεγάλοι οργανισμοί-κυρίως αυτοί που σχετίζονται με οικονομικά αντικείμενα-και οι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου άλλωστε και η ύπαρξη του είναι θεσμοθετημένη.

Ενδεικτικά με βάση τα παραπάνω αναφέρουμε:

 • Τραπεζικούς Οργανισμούς και Πιστωτικά Ιδρύματα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του δημόσιου τομέα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Ανώνυμες Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Χρηματιστηριακών Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Εταιρείες Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις, ικανού μεγέθους οι οποίες διαθέτουν πολλά και διαφορετικά τμήματα
 • Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Επιχειρήσεις που προτίθενται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Τουριστικές και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (αλυσίδες) με ικανό αριθμό μονάδων
 • Νοσοκομειακές μονάδες του δημόσιου τομέα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
 • Νοσοκομειακές μονάδες του ιδιωτικού τομέα (κλινικές)
 • Επιχειρήσεις (βιομηχανικές και εμπορικές) με εξαγωγικό προσανατολισμό, λόγω του ότι ενισχύει την αξιοπιστία τους
 • Επιχειρήσεις εστίασης, ιδιαιτέρως εάν διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα ή εφαρμόζουν το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising)
 • Εταιρείες διεθνών (πρωτίστως) αλλά και εγχώριων μεταφορών, με σημαντικό στόλο οχημάτων
 • Ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό
 • Ακτοπλοϊκές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό
 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Εισαγωγή στην ελεγκτική
 • Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου
 • Eσωτερικός έλεγχος
 • Σκοπός και στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου / είδη ελέγχων
 • Κώδικας δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών – διεθνή πρότυπα
 • Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
 • Εσωτερικοί ελεγκτές
 • Μονάδα εσωτερικού ελέγχου
 • Σχεδιασμός και μεθοδολογία ελέγχου
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Επιτροπή ελέγχου
 • Τεχνικές και εργαλεία ελέγχου
 • Απάτη
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κίνδυνων

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση. Πολλές έρευνες αποκαλύπτουν ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οργανισμοί, πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, είναι η αποτελεσματική εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος ποιότητας. Βασικός λόγος για το πρόβλημα αυτό είναι η έλλειψη της διαθέσιμης εμπειρίας μέσα στον οργανισμό, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το σύστημα με αποτελεσματικό τρόπο σε διοικητικό ή εργασιακό επίπεδο. Για να αντιμετωπιστεί το παρόν πρόβλημα θα πρέπει  να δημιουργηθεί ένας επαγγελματικός πυρήνας μέσα στον οργανισμό με την κατάλληλη εκπαίδευση, ο οποίος θα μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά και να ελέγξει περιοδικά το σύστημα ποιότητας. Η κατάρτιση των συμμετεχόντων θα τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Πρότυπο ISO 9001:2015, από την αρχή της εμφάνισής του μέχρι και σήμερα, και να εξοικειωθούν με τον τρόπο εφαρμογής του. Κάποια από τα ζητήματα στα οποία θα καταρτιστούν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής:

 • Το ρόλο της ποιότητας
 • Τη δομή του προτύπου ISO 9000:2015
 • Τις Επτά Θεμελιώσεις Αρχές στις οποίες έχει βασιστεί το νέο πρότυπο
 • Τις συνέπειες του Εσωτερικού Ελέγχου που μπορεί να δημιουργήσει η προσέγγιση διεργασιών
 • Τις κύριες αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Άτομα με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας
 • Άτομα που ανήκουν σε ομάδες εφαρμογής του συστήματος ISO 9001
 • Εκπρόσωποι διοίκησης κάθε οργανισμού
 • Εσωτερικοί Ελεγκτές ISO 9001
 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Eισαγωγή
 • Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισµού
 • Ηγεσία
 • Σχεδιασµός
 • Πόροι
 • Λειτουργία
 • Αξιολόγηση επιδόσεων
 • Βελτίωση

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

H INTERACTIVE διοργανώνει το σεμινάριο για επαγγελματίες γραμματείς και επιδιώκει με το πέρας του ο συμμετέχοντας να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων υποστήριξης που καλείται να διεκπεραιώσει προς τη Διοίκηση ενός οργανισμού /επιχείρησης, μέσα από το πρίσμα της ιδιαίτερης επιχειρηματικής φιλοσοφίας που τον διέπει. Να λειτουργήσει δηλαδή με την οπτική του διευθυντικού στελέχους που εξυπηρετεί. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο συμμετέχοντας θα εκπαιδευτεί στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής
 • Αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Γνωρίζει τις μεθόδους οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης διοικητικών θεμάτων
 • Κατανοεί τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών στην εργασία
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές δημοσίων σχέσεων, διαπραγματεύσεων, οργάνωσης συσκέψεων, αρχειοθέτησης.
 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νεοεισερχόμενες στο επάγγελμα γραμματείς, καθώς και υποστηρικτικά – γραμματειακά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων οι οποίοι εμπλέκονται με την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών ζητημάτων σε σχέση  με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους ενδιαφέρει επαγγελματικά ο συγκεκριμένος χώρος .

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Ηθική και δεοντολογία επαγγέλματος
 • Σχεδιασμός και οργάνωση γραμματείας
 • Μanagement γραμματείας
 • Έλεγχος γραμματείας

 

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών δημιούργησε την ανάγκη για επαγγελματική εξειδίκευση και κατά συνέπεια την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας που ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με επικουρικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό συντέλεσε με τη σειρά του στη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών που σαφώς οδηγεί και στην αύξηση της κερδοφορίας των οργανισμών.
Η INTERACTIVE, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων επαγγελματιών στον χρηματοοικονομικό κλάδο, δημιούργησε το σεμινάριο για Υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών. Στόχος του  σεμιναρίου είναι ο συμμετέχοντας να κατέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές λογιστικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει  όλα τα οικονομικής και διοικητικής φύσεως ζητήματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις ή οργανισμούς.  Επιπλέον, να είναι σε θέση να ελέγχει τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου ο συμμετέχοντας θα είναι σε θέση:

 • Χειρίζεται άριστα τα πιο σύγχρονα και με τη μεγαλύτερη ζήτηση λογιστικά προγράμματα
 • Γνωρίζει Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Κατανοεί τον ισολογισμό της επιχείρησης και τα αποτελέσματα χρήσης
 • Γνωρίζει τις νομικές μορφές εταιρειών και τις υποχρεώσεις εταίρων
 • Τηρεί αρχείο παραστατικών
 • Γνωρίζει τον Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων
 • Υπολογίζει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων
 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο της Οικονομικών Υπηρεσιών. Καλύπτει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες  λογιστικής που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, με σκοπό να επιτευχθούνε επιτυχώς όλες οι οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης.

 

Περιγραφή Θεματικών ενοτήτων

 • Χειρόγραφη λογιστική
 • Μηχανογραφημένη λογιστική ERP
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Το επάγγελμα του Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στη χώρα μας λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του ασκείται σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  Η ανάπτυξη του επηρεάζεται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συνολικά  αλλά και των επιμέρους τομέων και κλάδων που σχετίζονται με την  οικονομική δραστηριότητα. Παρατηρείται λοιπόν  ότι όσο μεγεθύνεται ο τομέας των Υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία, οι θέσεις εργασίας που αφορούν γενικά στη Διοίκηση και το Προσωπικό Γραφείων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς θα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις . Λόγω των αυξητικών τάσεων που έχουν παρατηρηθεί τόσο στη ζήτηση όσο και στη προσφορά επαγγελμάτων  που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα , οι δυνατότητες απασχόλησης ως «υπάλληλος γραφείου» εμφανίζονται να είναι υψηλότερες, όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων συνδυαζόμενο με σύγχρονες και πιστοποιημένες γνώσεις Πληροφορικής και ξένων γλωσσών.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και η ανάγκη για εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις που σχετίζονται με περιεχόμενο την δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης οδήγησε την INTERACTIVE  στη διοργάνωση του σεμιναρίου με τίτλο « Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπάλληλος Γραφείου».

 

Σε ποιους απευθύνεται

 Το εν λόγω σχήμα σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εξυπηρετούν τμήματα διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων επιχειρήσεων και οργανισμών όπως: γενικής διεύθυνσης, διοικητικού συμβουλίου, νομικού συμβούλου, διοίκησης προσωπικού – ανθρωπίνων πόρων, οικονομικής δ/νσης & λογιστηρίου, ανάπτυξης, αγορών – προμηθειών, ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας, αποθήκης, πληροφορικής, κοστολόγησης marketing, δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων, εισαγωγών – εξαγωγών, εξυπηρέτησης πελατών, υποδοχής & πληροφοριών κ.α.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Υποχρεώσεις επιχειρηματικής μονάδας σε κάλυψη απαιτήσεων θέσης υπάλληλου γραφείου
 • Οργάνωση εργασιών
 •  Κυρίες εργασίες υπάλληλου γραφείου
 •  Βοηθητικές εργασίες υπάλληλου γραφείου

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  σεμινάρια Οικονομίας και Διοίκησης επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr

 Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων