Επιδοτούμενο Πρόγραμμα
Κατάρτισης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

logos-espa

Στο πλαίσιο των δράσεων για τους κλάδους που πλήττονται από τον COVID-19, υλοποιείται το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών από το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε επίσημα από το υπουργείο και αναφέρεται συγκεκριμένα στους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στα αντικείμενα της τηλεκατάρτισης, στην ακριβή διαδικασία υποβολής αίτησης καθώς και στην προθεσμία της (μπορείτε να δείτε την πλήρη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ).

Η INTERACTIVE, με 23 χρόνια εμπειρίας στην Εκπαίδευση, προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη και άμεση λύση ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους επιστήμονες η επιδοτούμενη εκπαίδευση.

Για να κάνετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β), με Πάροχο Κατάρτισης την INTERACTIVE, δείτε αναλυτικά τα βήματα ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για τη Διαδικασία Α: Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία, που άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου, λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23.59.
Για τη Διαδικασία Β: Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, που άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου, λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Για την Εκπαιδευτική Διαδικασία & τις Πιστοποιήσεις

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η Απριλίου 2020, με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η Μαΐου 2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελουμένου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται, μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου 2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως τις 25 Απριλίου 2020.

 

Αναλυτική Ενημέρωση ανά Κλάδο | Γιατί με την INTERACTIVE – Τα Οφέλη

Ποιους αφορά το πρόγραμμα | Σε ποιους απευθύνεται;

Η ενίσχυση των 600 ευρώ (επιταγή κατάρτισης / VOUCHER) αφορά επιστήμονες / ελεύθερους επαγγελματίες και συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • Δικηγόρους, Ελεύθερους Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Οικονομολόγους / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τους ΚΑΔ στον πλήρη και αναλυτικό πίνακα ΕΔΩ – ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ποιο είναι ακριβώς το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, με την οποία δύναται ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης,

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα | Πώς θα γίνει η εκπαίδευση;

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικό μέρος και είναι συνολικής διάρκειας εκατό (100) διδακτικών ωρών.

Η υλοποίηση της τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από μια διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του επιστημονικού δυναμικού. Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, που είναι διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17024.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση και ποια είναι η προθεσμία;

Κάθε ωφελούμενος, προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση, θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α | Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας

Θα πρέπει:

#1 Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» | ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

#2 Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα.

#3 Να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

#4 Να επιλέξετε το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμείτε μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

#5 Να διαφυλάξετε το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

SOS: Στη συνέχεια, στο email που πρέπει να μας στείλετε στο info@interactive.gr να:

• επισυνάψετε το αρχείο της υποβληθείσας αίτησης που θα έχει ως ονομασία το ονοματεπώνυμό σας,
• να αντιγράψετε το παρακάτω κείμενο (από ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V έως Προγράμματος κατάρτισης, αντικαθιστώντας τα κόκκινα γράμματα με τον ΚΑΥΑΣ ο οποίος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που βρίσκεται στην αίτηση) και να το επικολλήσετε στο σώμα του email.
• Στο ΘΕΜΑ ΤΟΥ e-mail να αναγράφεται ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμό σας.

Συνεπώς το e-mail που θα λάβουμε εμείς θα έχει 1 συνημμένο αρχείο (τη αίτηση) και ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ το παρακάτω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAININGVOUCHER ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ««Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α)

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας (INTERACTIVE O.E.), προκειμένου να καταρτίσω με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΗΙΩ).
Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος, με τα κάτωθι στοιχεία:
• Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής(αντικαθιστάτε το παρόν κείμενο και γράφετε τον ΚΑΥΑΣ (αριθμός πρωτοκόλλου από την αίτηση)).
• Τα στοιχεία επικοινωνίας .
• IBAN Λογαριασμό και Τράπεζας
• Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
• Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αρ.2/2020 Πρόσκλησης.
Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη συνέχεια, θα σας αποστείλουμε τους κωδικούς για να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία, που άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου, λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β | Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας

Για να ενεργοποιήσουμε την επιταγή / voucher σας, θα χρειαστούμε τα εξής δικαιολογητικά από εσάς – αποστολή στο grammateia@interactive.gr:

#1 Συμπληρωμένο το Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

#2 Συμπληρωμένη και σκαναρισμένη την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ όπου θα συμπληρώσετε το αντικείμενο που θέλετε να καταρτιστείτε – προσοχή: μην παραλείψετε την υπογραφή σας

#3 Τον κύριο ΚΑΔ σας σε PDF (θα τον κατεβάσετε μέσα από το taxisnet )

#4 Το ΙΒΑΝ σας (εκεί θα σας κατατεθούν τα χρήματα): φωτοτυπία του βιβλιαρίου σας ή μέσα από το e-banking σας

#5 Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση, θα σας αποστείλουμε τους κωδικούς για να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, που άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου, λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Ποια είναι τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης;

-Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

-Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

-Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

-Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου

-Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

-Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

-Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

-Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

-Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

-Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Επιτρέπεται να διαλέξω όποιο αντικείμενο τηλεκατάρτισης θέλω;

Ναι. Το αντικείμενο που θα επιλέξετε δεν χρειάζεται να έχει άμεση συνάφεια με τον τομέα σας. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λίστα Ερωτήσεων και Απαντήσεων θα ενημερώνεται διαρκώς ανάλογα με τα νέα ερωτήματα που μας θέτετε. Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Συμμετοχής που θα βρείτε σε αυτή την σελίδα για να έχετε άμεση ενημέρωση.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο τέλος αυτής της σελίδα και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα δικαιολογητικά και την υποβολή της αίτησης.
Για οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 210 300 3921, 2461 049 116  ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω mail: grammateia@interactive.gr

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.