ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Το ISO 29993:2017 καθορίζει απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση είτε εντός της εταιρείας, είτε με εξωτερική ανάθεση). Αυτές περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες μάθησης παρέχονται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Μάθησης-ΠΥΜ (Learning Service Provider-LSP) που απευθύνονται στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σε χορηγούς που αποκτούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό των εκπαιδευομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι ότι καθορίζονται οι στόχοι της μάθησης και αξιολογούνται οι υπηρεσίες, και ότι περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η μάθηση μπορεί να είναι δια ζώσης, με τη μεσολάβηση τεχνολογίας ή με συνδυασμό των δύο. Σε περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός εκτός από προϊόντα (δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες) παρέχει και υπηρεσίες μάθησης, το ISO 29993:2017 ισχύει μόνο για τις ίδιες τις υπηρεσίες μάθησης.

 

Γιατί να επιλέξετε την INTERACTIVE;

 

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδόσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 29993:2017

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μέσα από την πολυετή εμπειρία τους, σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και δεσμεύονται για την επιτυχία της ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  του οργανισμού σας. Κατά τη διάρκεια όλων των επισκέψεών μας στις εγκαταστάσεις σας, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας  είναι:

  • Αξιολόγηση υφιστάμενου επιπέδου οργάνωσης βάση του προτύπου και των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Αξιολόγηση επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών κινδύνων και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τους.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών οργάνωσης και βελτίωσης εκπαιδευτικών διεργασιών.
  • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης (Εγχειριδίου, Διαδικασιών, Οδηγιών, έντυπων).
  • Εκπαίδευση προσωπικού.
  • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO 29993:2017.
  • Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων όλων των τμημάτων/διαδικασιών.
  • Πλήρη υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης.
  • Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική πιστοποίηση.