ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΡΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΔΥΠΑ

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφορίων , που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησής τους.

Ως Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, τα οποία προέρχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Ο Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνικές και αλγόριθμους για την διαχείριση και ανάλυση των Μεγάλων Δεδομένων με σκοπό την οργάνωσή τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.

2 Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10 ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους ωφελούμενους βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία , όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

3 Digital Marketing ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει αποτελεσματικό τον καταρτιζόμενο στον ρόλο στελέχους ψηφιακού μάρκετινγκ .Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες που ενισχύουν την ικανότητα του καταρτιζόμενου να διαμορφώνει μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, να συμμετέχει στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και τέλος να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

4 Ειδικός στο Social Media Marketing ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ειδικότερα στο υποτομέα των Κοινωνικών Δικτύων

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων, τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

5 Cybersecurity ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε  να μπορούν μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο να επιτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και την αξία της κυβερνοασφάλειας, τόσο για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις όσο και για τους ίδιους ως τελικούς χρήστες.
6 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ACTA (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας και την αποτελεσματική επεξεργασία εικόνας με χρήση των πλέον διαδεδομένων εργαλείων λογισμικού.

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας αποτελεί έναν ευρύ επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών. Ως αντικείμενο έχει εικόνες οποιασδήποτε προέλευσης πρωτογενώς προσιτές ή μη στην ανθρώπινη όραση. Μία εικόνα αποτελεί την αναπαράσταση μιας πραγματικότητας και χρησιμοποιείται ακριβώς για την αντίληψη αυτής της πραγματικότητας. Αντικείμενο της επεξεργασίας είναι εικόνες σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτή τη μορφή είναι δυνατή τόσο η αποθήκευση και η μετάδοση των εικόνων, όσο και η υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση για την επιτέλεση προκαθορισμένων διεργασιών, με σκοπό τη βελτίωση της αναπαράστασης, την εξαγωγή πληροφορίας και την ανάλυση του περιεχομένου, ή ακόμη τη συμπίεση.

7 Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων ACTA (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων στους συμμετέχοντες, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων.

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον σχεδιασμό και σελιδοποίηση ενός έντυπου ή/και ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης με την χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού που μπορούν να αποτελούν σουίτες ολοκληρωμένων εφαρμογών, ή εξειδικευμένα εργαλεία που εξυπηρετούν συγκεκριμένες εργασίες.

8 Υπάλληλος E-commerce & Hospitality Sales & Marketing ACTA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει κατάρτιση σε μορφή ολοκληρωμένων σφαιρικών γνώσεων εργαζόμενων που ενδιαφέρονται για την ιδιότητα υπάλληλου e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.
9 Risk Management με ψηφιακά εργαλεία TUV AUSTRIA Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου απειλών και κινδύνων για τη λειτουργία, τους στόχους και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης /ενός οργανισμού. Στους κίνδυνους συμπεριλαμβάνονται αυτοί που προέρχονται από ποικίλες πηγές, δηλ. οικονομικών αβεβαιοτήτων, πολιτικών επιλογών, νομικών υποχρεώσεων, τεχνολογικών ζητημάτων, σφαλμάτων στρατηγικής διαχείρισης, ατυχημάτων, κοινωνικών εκρήξεων και κινητοποιήσεων,  υγειονομικών αιτιών και φυσικών καταστροφών.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι σε θέση να εντοπίζουν, αναλύουν, αξιολογούν, αντιμετωπίζουν και μετριάζουν ή εξαλείφουν κίνδυνους που εγκυμονούν στη λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης

10 Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας από ψηφιακές τεχνολογίες ACTA Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν :

·         να χρησιμοποιούν απλές επιλογές/προεπιλογές και εργαλεία για την επίτευξη βασικού επίπεδου  προστασίας κατά την αλληλεπίδραση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

·         να αντιμετωπίσουν κριτικά τις διεργασίες και το περιεχόμενο διάφορων ψηφιακών περιβαλλόντων και να αναγνωρίζουν τα κατάλληλα μέτρα και ρυθμίσεις για την επίτευξη του απαιτούμενου επίπεδου  προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

·         να συνδυάζουν στρατηγικές, τεχνικές, ρυθμίσεις και εργαλεία για την επίτευξη του βέλτιστου επίπεδου  προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας

11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών ACTA Σκοπός του προγράμματος η απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών. Ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει και να κάνει πρακτική εξάσκηση στις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή απλών ιστοσελίδων και εφαρμογών καθώς και πιο σύνθετων που περιλαμβάνουν προγραμματισμό και σύνδεση με βάση δεδομένων.
12 Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία ACTA σε συνεργασία με Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες, ή με τη δημιουργία ή χρήση ψηφιακών μέσων και πόρων για την υιοθέτηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων συγκεκριμένα που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκα και όχι τόσο κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς και μέσω τους προγράμματος θα δοθεί στους ωφελούμενους η δυνατότητα να λάβουν τέτοια δεδομένα που θα τους βοηθήσει στην χρήση των εργαλείων αυτών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες ψηφιοποιημένες απαιτήσεις στη λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησής τους.
13 Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική ACTA σε συνεργασία με Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
14 Στέλεχος Logistics/ Εφοδιαστικής Αλυσίδας ACTA Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των πρακτικών Logistics στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών και στο πλαίσιο και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επικοινωνία με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, των πρακτικών που εφαρμόζουν και γενικότερα να ενισχύσουν τις εμπειρίες τους στον πιο αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας μας σήμερα.
15 Περιήγηση, αναζήτηση και επιλογή δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου ACTA Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν :

·         να έρθουν σε επαφή με τις βασικές τεχνικές και εργαλεία αναζήτησης κατάλληλων δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου σε τοπικό και διαδικτυακό περιβάλλον

·         να εξοικειωθούν με τις κύριες διεργασίες και στρατηγικές  αναζήτησης κατάλληλων δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου σε τοπικό και διαδικτυακό περιβάλλον

·         να αναπτύξουν δεξιότητα αποτελεσματικής αναζήτησης κατάλληλων δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου σε τοπικό και διαδικτυακό περιβάλλον

16 Προστασία Υγείας και Ευημερίας από Ηλεκτρονικές συσκευές και Ψηφιακή Τεχνολογία ACTA Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν :

·         να εντοπίσουν τους βασικούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συσκευών για την υγεία και ασφάλεια, απλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών καθώς και χρήσιμες προσεγγίσεις (εφαρμογές και εργαλεία) για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας.

·         να εξηγήσουν βασικούς και σύνθετους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συσκευών για την υγεία και ασφάλεια, να επιλέγουν, χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν τρόπους αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων καθώς και να προτείνουν χρήσιμες προσεγγίσεις (εφαρμογές και εργαλεία) για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας.

·         να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη προσωποποιημένη στρατηγική προσδιορισμού, ταυτοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων και επιπτώσεων στην υγεία και ασφάλεια από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και συσκευών.

17 Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων ACTA Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική  διαχείριση των  καταστροφών και κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές).

Οι ωφελούμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με έμφαση στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

18 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων ACTA (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων στα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την  ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.
19 Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management TUV AUSTRIA Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG ώστε να βοηθήσουν οργανισμούς/επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές
20 Κυκλική Οικονομία ACTA σε συνεργασία με Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν εις βάθος κατάρτιση σε τομείς που άπτονται της διαχείρισης των νέων αναγκών και προκλήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ανακύκλωσης, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από την υλοποίηση και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.
21 Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση ACTA σε συνεργασία με Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς την ηλεκτροκίνηση και την 4η βιομηχανική επανάσταση, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της τεχνολογίας τόσο σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό και βιομηχανικό επίπεδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *