ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Τεχνικός Ασφαλείας είναι το Θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Οι αρμοδιότητές του είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. (Άρθρο 14 και 15 του Ν. 3850/2010)

Ποιους Αφορά

Αφορά όλους του εργοδότες. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας δηλαδή υπεύθυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

Τα σεμινάρια διακρίνονται σε:

 • Διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία, και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε
 • Διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε

Που μπορεί να απασχοληθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας

Ο  Τεχνικός Ασφαλείας (αναλόγως με την ειδικότητά του) μπορεί να απασχοληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του αριθμού εργαζομένων της, στο πλαίσιο της επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκήσει και ο ίδιος ο εργοδότης στην επιχείρησή του, όταν αυτή ανήκει στη Β΄και Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας υπό κατάλληλες προϋποθέσεις (αριθμός εργαζομένων επιχείρησης, προσόντα εργοδότη, επιμόρφωση). Άρθρα 8 – 15 του Ν. 3850/2010 και Άρθρο 125 του Ν.4052/2012

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Ο  Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ) αποτελεί το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη,  σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το έργο του για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας διέπεται από συγκεκριμένα καθήκοντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και  υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης  και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας :

 • Ο τεχνικός ασφάλειας επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Όταν αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε παράλειψη προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που πρότεινε.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Έχει υποχρέωση να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων τα οποία καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας που τηρεί η επιχείρηση.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας ασκεί εποπτικό ρόλο κατά την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους και μεριμνά ώστε να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση.
 • Ο τεχνικός ασφαλείας συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Ο τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Σχετική Νομοθεσία Άρθρα 14, 15 και 20 του Ν. 3850/2010

Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας  στην επιχείρηση αλλά και στα παραρτήματα αυτής (εφόσον διαθέτει) καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης,  και το πλήθος των εργαζόμενων ανά κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης . (Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010)

Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας

Τα καθήκοντα  του τεχνικού ασφάλειας μπορούν να ασκήσουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή πρόσωπα που κατέχουν:

 • Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ).
 • Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).
 • Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Επιπλέον ο τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ως εξής:

 • τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία για τους κατόχους πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής ή πανεπιστημιακής σχολής η οποία δύναται να μειωθεί κατά ένα έτος σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
 • τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους για τους κατόχους πτυχίου

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η οποία δύναται να μειωθεί κατά τρία έτη σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία για τους κατόχους απολυτήριου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής ή άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη η οποία δύναται να μειωθεί κατά τρία έτη σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

Τα  προγράμματα αυτά  επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων εκτελούνται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), καθορίζονται από την κατάταξη σε κατηγορία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης  και τον αριθμό των εργαζομένων. Στον πίνακα του άρθρου 10 του Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν3850/2010(ΦΕΚ 84/Α΄) οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες των οποίων οι κλάδοι  οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό,  κατατάσσονται σε κατηγορίες (κατηγορία  Α, Β ή Γ)   με βάση τη στατιστική ταξινόμηση.  Οι εργοδότες των επιχειρήσεων υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων στον οποίον αναφέρονται οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας και οι επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας. Με την Αριθμ. 83324/2023 υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων  στην οποία επισυνάπτεται παράρτημα με επικαιροποιημένο τον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Νόμων αναφέρεται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορία και αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί.

Oι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αναλάβουν  τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις  όταν αυτές ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, αναλόγως του αριθμού εργαζομένων που απασχολούν και υπό την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων επιμόρφωσης  αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Αριθμ. 2432/2024 με θέμα: «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.» (ΦΕΚ155/Β΄/12.01.2024). Με την Αρ. πρωτ. 2776/15.01.2024 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων της Αριθμ. 2432/2024 Υπουργικής Απόφασης. (Άρθρο  10, 11, 12, 13, 21 και 22 του Ν. 3850/2010)

Η INTERACTIVE προσφέρει την υλοποίηση του σεμιναρίου στις πιστοποιημένες δομές του φορέα. 

Κόστος Επιμόρφωσης

Δήλωση Συμμετοχής 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Κοζάνη- Ειρήνης & Κ. Δρίζη 1, ΤΚ 50100 Τηλ: 24610 49116 Email: info@interactive.gr 

Γρεβενά Θωμά Λαδά 2, ΤΚ 51100 Τηλ: 24620 87300 Email: actlearn@otenet.gr & kekgrevena@interactive.gr 

Γέφυρα Θεσσαλονίκης – Κ.Καραμανλή 40 ΤΚ 57011 Τηλ. 2310729949 Email: kekgefira@interactive.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

Φόρμα Συμμετοχής 

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων