ΑΓΡΟΤΙΚΑ

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Η τυροκομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα μας. 
Το πρόγραμμα πιστοποίησης CChM περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας τεχνίτης τυροκομίας. 

Οι στόχοι Πιστοποίησης είναι oι παρακάτω: 

  • Σύνδεση με τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει η ενασχόληση με την τυροκομία.
  • Η καθοριστική συμβολή στην παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με καλές πρακτικές στα πλαίσια των ισχύοντων νομικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πιστοποίηση γνώσεων για την ορθολογική και ασφαλή λειτουργία με στόχο την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
  • Δυνατότητα δημιουργίας μονάδων οικογενειακής μορφής ειδικά για παραγωγούς πρώτης ύλης.

Πιστοποιήση: 

  CChM

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Τυροκομίας

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών, καθώς και σε θέματα που αφορούν στις πιστοποιήσεις αγροτικών προϊόντων, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων για αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη, στην αγροτική επιχειρηματικότητα, που είναι αναγκαία στη διάθεση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα δε οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με την εκμετάλλευση των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Φ.Α.Φ.) που αποτελούν έναν κλάδο της αγροτικής οικονομίας με προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας, η οποία διαθέτει το ιδανικό εδαφοκλιματολογικό περιβάλλον για την καλλιέργειά τους.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, οι καταρτιζόμενοι με την ολοκλήρωση και της πρακτικής τους άσκησης σε συναφείς αγροτικές επιχειρήσεις, να αποκτήσουν τις σωστές βάσεις και να ενθαρρυνθούν  να ασχοληθούν με τον πολλά υποσχόμενο τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα με τον κλάδο των Φ.Α.Φ.

 

 
 
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de