ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για αποτελεσματική, οργανωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πελατών, στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, με επίκεντρο τον πελάτη. Επίσης θα είναι ενημερωμένοι για τις τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουν οι συμμετέχοντες στην αποτελεσματικότερη προώθησή τους. Τέλος θα είναι σε θέση να τελέσουν αποτελεσματική διαπραγμάτευση, επ΄ ωφελεία τόσο των πελατών όσο και της επιχείρησης ή του οργανισμού με την εύστοχη αντιμετώπιση των παραπόνων και αντιρρήσεων της πελατείας

Πιστοποιήση: 

CCSE

Certified Customer Service Executive (CCSE)-Πιστοποιημένο Στέλεχος για την Εξυπηρέτηση πελατών

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για αποτελεσματική, οργανωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη παροχή γραμματειακής υποστήριξης, στα πλαίσια της επαγγελματικής     δεοντολογίας και συμπεριφοράς, αλλά και με βάση τη φιλοσοφία της πελατοκεντρικής προσέγγισης των οργανισμών/επιχειρήσεων.
 • Η κατανόηση του ρόλου, σε σχέση με τα τμήματα που απαρτίζουν τον οργανισμό/επιχείρηση.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των γραμματειακών θεμάτων, επ΄ ωφελεία τόσο των πελατών, όσο και του οργανισμού/επιχείρησης και η εύστοχη αντιμετώπιση των παραπόνων και αντιρρήσεων της   πελατείας σε ότι αφορά στη θέση.
 • Στην εμπεριστατωμένη παροχή θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της γραμματειακής επιστήμης, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.

Πιστοποιήση: 

CPS

Certified Professional Secretaries - CPS-Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   Με το εν λόγω πρόγραμμα μέσω θεωρητικής κατάρτισης, ερωτηματολογίων κορμού, ασκήσεων ατομικών     και ομαδικών και σεναρίου προσομοίωσης οι εκπαιδευόμενες/οι:

 • Θα αποκομίσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις των αρχών, λειτουργιών και εργαλείων του σύγχρονου ανοιχτού δημιουργικού Management, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ρίσκου, αβεβαιότητας, αλλαγών και κρίσεων.
 • Θα συνειδητοποιήσουν τη σημασιολογία των σταθερά διαχρονικών επιχειρηματικών αξιών ( όραμα, κουλτούρα, δημιουργικότητα, καινοτομία, διηνεκής επιτυχία ) και θα προσηλωθούν σε αυτές παίζοντας και το ρόλο διαύλου στη δράση του στελέχους, που στηρίζουν διοικητικογραμματειακά, σε όλες τις δημιουργικά καινοτομικές, συναισθηματικές και τεχνοκρατικές του αποφάσεις.
 • Θα εμπεδώσουν αναλυτικά την πρακτική της σχεδίασης και οργάνωσης των βασικών και βοηθητικών εργασιών διοικητικογραμματειακής στήριξης, ώστε να χειρίζονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα πολύπλευρα καθήκοντά τους.
 • Θα ενημερωθούν διεξοδικά και θα ασκηθούν εργαστηριακά σε όλο το φάσμα ικανοτήτων – δεξιοτήτων και συμπεριφορών συναισθηματικού προτύπου.
 • Θα κατανοήσουν πλήρως τη μεθοδολογία διάχυσης συναισθηματικού ηγετικού προτύπου στη διοικητικογραμματειακή στήριξη της ευφυούς Γραμματείας, ώστε στην καθημερινή εργασιακή πρακτική τους να είναι εμφανής η διάσταση αυτή, η οποία και θα τις καθιστά , ως Γραμματείς Βοηθούς Διοίκησης, « ανταγωνιστικά περιζήτητες » σε οργανισμούς / επιχειρήσεις.

Πιστοποιήση: 

CSMA

Certified Secretaries Management Assistants - CSMA

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 

 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 •     Εργασιακό περιβάλλον
 •     Ποινικός Κώδικας 
 •     Ποινική Δικονομία
 •     Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 •     Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 •     Βασικά καθήκοντα του προσωπικού
 •     Ανταπόκριση σε περιστατικά
 •     Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 •     Προστασία προσώπων
 •     Εξοπλισμός, μέσα και τρόπου προστασίας του Προσωπικού   Ασφάλειας
 •     Πυρασφάλεια και αντιμετώπιση ατυχημάτων

Πιστοποιήση:

CPSA

Certified Private Security Assistant – CPSA 

Πιστοποιημένο Προσωπικό Υπηρεσιών Ασφαλείας

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Οι εκπαιδευόμενοι:

 Θα αποκομίσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις του σύγχρονου ανοιχτού δημιουργικού Management,

   θα συνειδητοποιήσουν τη σημασιολογία των σταθερά διαχρονικών επιχειρηματικών αξιών.

• Θα εμπεδώσουν αναλυτικά την πρακτική της σχεδίασης και οργάνωσης των βασικών και βοηθητικών εργασιών διοικητικογραμματειακής στήριξης.

Πιστοποιήση:

CESE

Certified Economic Services Employee (CESE)
Πιστοποιημένος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ, ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD

Το πρόγραμμα αποτελεί το διαβατήριο για αυτόν που θέλει να αποδείξει την επαγγελματικού επιπέδου γνώση του κορυφαίου σχεδιαστικού προγράμματος της αγοράς. Καλύπτει τις εξειδικευμένες γνώσεις στη δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση αλλά και στη φωτορεαλιστική απεικόνιση τρισδιάστατων μοντέλων στο AutoCAD. Η γνώση της σχεδίασης με Autocad αποτελεί ίσως το κυριότερο εισητήριο για ένταξη του νέου επαγγελματία στο τεχνιλό κόσμο.

Πιστοποιήση: 

Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) -Πιστοποιημένος Ειδικός Δισδιάστατης, Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Φωτορεαλιστικής Απεικόνισης με χρήση του προγράμματος AutoCAD.

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια του έργου και της διαχείρισης των παραμέτρων του, την ικανότητα αντίληψης των συστατικών στοιχείων του έργου, θα μπορούν να συνδέουν τα αποτελέσματα ενός έργου με τη στρατηγική του οργανισμού και να αντιλαμβάνονται τους περιορισμούς που υπάρχουν, το αντικείμενο του έργου ,το χρόνο για την εκτέλεση του έργου και το κόστος εκτέλεσης του έργου.

Πιστοποιήση:

CPMP

Certified Project Management Professional - CPMP
Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες όλων εκείνων που θέλουν να μάθουν μεθόδους και τεχνικές για τη δημιουργία και επεξεργασία γραφικών και σχεδίων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα και βασικά προσόντα που χρειάζονται για τη δημιουργία και επεξεργασία γραφικών. Επίσης, θα γνωρίζουν όλα τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας γραφικών και σχεδίων.

Πιστοποιήση:

Certified Vector Designer (CVD ) -Πιστοποιημένος Ειδικός Επεξεργασίας και Δημιουργίας Γραφικών

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πώς όμως μπορείς να δημιουργήσεις την τέλεια εικόνα? Φυσικά με την βοήθεια της τεχνολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ειδικό σελιδοποίησης κειμένου παρέχει ολοκληρωμένη γνώση πάνω στην επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων. Η εικόνα μιας εταιρίας εμφανίζεται και μέσα από ένα απλό mail. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλάβουν και την επιτυχημένη είναι – παρουσία της εταιρείας τους.

Πιστοποιήση:  

Certified Desktop Publisher – CDP Πιστοποιημένος Ειδικός Σελιδοποίησης Εντύπου

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ

 


 

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις γνώσεις στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας. Σήμερα, το διαδίκτυο είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ οι άνθρωποι που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αυτό αποτελούν το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία.

Πιστοποιήση: 

Certified Web Designer (CWD) -Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Ιστοσελίδων

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει το κενό που υπάρχει στις γνώσεις προγραμματισμού στην Ελληνική αγορά. Παρέχει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων, καθώς και βασικές γνώσεις εντολών και δομών προγραμματισμού. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό.

Πιστοποιήση: 

Certified Computer Programmer (CCP)-Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ JAVA

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής δημιουργήθηκε το εξειδικευμένο πρόγραμμα για τον ειδικό Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών με Java, το οποίο παρέχει γνώσεις σε ανώτερο επίπεδο στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA και αναπτύσσει τα εξειδικευμένα θέματα της γλώσσας. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό σε Java.

Πιστοποιήση: 

Certified Java Programmer (CJP)-Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών με Java

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα Η/Υ είναι ο πιο ραγδαία εξελισσόμενος τομέας στην επιστήμη της πληροφορικής. Αποτελούν το παρόν και το μέλλον της ψηφιακής επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε χρήστες Η/Υ με βασικές γνώσεις πληροφορικής που έχουν την διάθεση να εξερευνήσουν τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ. Παρέχει βασικές γνώσεις τεχνολογίας ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις λειτουργίας, υλοποίησης και διαχείρισης δικτύων Η/Υ.

Πιστοποιήση: 

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) -Πιστοποιημένος Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Δικτύων 

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν έναν από τους ποιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς στην επιστήμη των δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Οι επαγγελματίες οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν και να διαχειρισθούν ασύρματα δίκτυα πέρα από τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων και σε τεχνικούς με βασικές γνώσεις σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα IP. Παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας ο οποίος λειτουργεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται ασύρματα δίκτυα WiFi.

Πιστοποιήση: 

CTNP

Certified Wireless Networks Professional (CWNP)- Πιστοποιημένος Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Ασύρματων Δικτύων

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τις ιδιαιτερότητες των χωρικών δεδομένων, να αναγνωρίζουν την κατηγοριοποίηση των χαρτογραφικών προβολών καθώς και τα διεθνή γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, να αναπαριστούν και να αντιλαμβάνονται τις κυριότερες μορφές οργάνωσης χωρικών δεδομένων και να κατανοούν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Τέλος θα γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες διαχείρισης των χωρικών δεδομένων και της χωρικής ανάλυσης.

Πιστοποιήση: 

CBPGIS

Certified in Basic Principles of Geographic Information Systems - CBPGIS

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα αφορά στην πιστοποίηση των Στελεχών ενός οργανισμού σε αντικείμενα σχεδίασης, αξιολόγησης και εκμετάλλευσης συστημάτων διαχείρισης κρίσεων φυσικών καταστροφών, με την εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων πρόληψης, διαχείρισης καταστάσεων κρίσεων και υλοποίησης μέτρων αποκατάστασης, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης στοιχείων που προέκυψαν από τη εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Πιστοποιήση: 

CCMG

Certified in Crisis Management with G.I.S. - CCMG

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι επιτυχημένοι Project Managers, θα πρέπει να οργανώνουν το προσωπικό τους, να εργάζονται κάτω από σφικτά χρονοδιαγράμματα, να ελέγχουν τις τροποποιήσεις που γίνονται στο έργο και να μπορούν να πάρουν τα μέγιστα από την ομάδα έργου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες αυτών που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό , στη σχεδίαση και στην παράδοση έργων με επιτυχία. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης έργων, να αναπτύσσουν ηγετικές δεξιότητες και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες έργου. 

Πιστοποιήση: 

CPMIT

Certified Project Manager in Information Technology - CPMIT -Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Διοίκησης Έργου Πληροφορικής

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de